Commit a047be85247755cdbe0acce6f1dafc8beb84f2ac to MrMEEE/bumblebee - GitHub.

一个空格,导致血淋淋悲剧的发生,因引发了程序员们对于代码质量的反思。

一个小项目的安装文件,做了小小的bugfix,具体为:

@@ -348,7 +348,7 @@ case "$DISTRO" in

-  rm -rf /usr /lib/nvidia-current/xorg/xorg

+  rm -rf /usr/lib/nvidia-current/xorg/xorg

关于code review,大家的评论热烈非常。