attrib指令的格式和常用参数为 ``` ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [[drive:] [path] filename] [/S [/D]] + 设置属性。 - 清除属性。 R 只读文件属性。 A 存档文件属性。 S 系统文件属性。 H 隐藏文件属性。 [drive:][path][filename] 指定要处理的文件属性。 /S 处理当前文件夹及其子文件夹中的匹配文件。 /D 也处理文件夹。 ```